25
Maj
9:00 am — 4:30 pm

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

ROZWIAZYWANIE UMÓW O PRACĘ  – ASPEKTY PRAKTYCZNE

 • Tryby rozwiązywania umów o pracę w praktyce
 • Praktyczne terminy rozwiązania umowy o pracę
 • Metodyka skutecznego rozwiązania umowy o pracę
 • Etapy przygotowania rozwiązania umowy o pracę
 • Elementy prawidłowego oświadczenia o rozwiązaniu umowy
 • Najczęstsze błędy popełniane przy  rozwiązywaniu umów
 • Rozwiązywanie sporów z pracownikami
 • Dobre praktyki

DATA I MIEJSCE:

25 Maj 2017 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A, Centrum

Korzyści z uczestnictwa:

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii problematycznych przy rozwiązywaniu umów o pracę.

W trakcie szkolenia uczestnik zapoznaje się prawnymi i praktycznymi aspektami rozwiązywania umów o pracę; uzyskuje praktyczną wiedzę w tematach m.in : oświadczenie o rozwiązaniu umowy, tryby rozwiązania, skuteczność a zgodność z prawem rozwiązania umowy

Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się przy spornych rozwiązywaniach umów. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź na pytania: jak prawidłowo i skutecznie rozwiązać umowę; jak negocjować?; jaki jest zarys zasad postępowania przed sądem pracy?; jakie są skutki naruszania przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę z osobami chronionymi; oraz wiele innych

Udział w szkoleniu to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu –to szansa na poszerzenie zakresu Państwa wiedzy w temacie rozwiązywania umów o pracę oraz możliwością konfrontacji dotychczas zdobytego doświadczenia z zaproszonym przez nas Ekspertem oraz pozostałymi Uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Warsztat kierujemy do:

 • Kadr i Płac
 • HR
 • Zasobów Ludzkich, Personalnych, Prawnych
 • Jednostek zarządzających
 • Zainteresowanych tematyką rozwiązywania umów o pracę

 

 
9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30  Tryby rozwiązywania umów o pracę w praktyce

 • tryby: porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia (przez pracodawcę i pracownika), wygaśnięcie
 • elementy procedury rozwiązywania umów o pracę w poszczególnych trybach
 • skuteczność a zgodność z prawem rozwiązania umowy(zasady ustalenia daty faktycznego rozwiązania umowy o pracę, skutki braku zachowania formy oświadczenia czy złożenia oświadczenia przez osobę nie będącą pracodawcą)
 • data rozwiązania umowy (okresy wypowiedzenia, odroczony skutek ustania stosunku pracy, możliwość umownej modyfikacji okresów wypowiedzenia i daty rozwiązania umowy o pracę, rozwiązanie umowy ze skutkiem wstecznym)
 • reprezentacja pracodawcy przy rozwiązywaniu umów o pracę (kto może dokonać w imieniu pracodawcy rozwiązania umowy)

mec. Piotr Górny Ekspert ds. Prawa Pracy

11:10 Przerwa

11:30 Praktyczne aspekty rozwiązywania umów o pracę

 • metodyka postępowania w celu bezpiecznego i prawnie skutecznego rozwiązania umowy o pracę (ustalenie celu, akceptowalnych kosztów rozwiązania umowy, analiza skutków finansowych i niefinansowych, dobór optymalnych narzędzi prawnych, decyzja w przedmiocie dopuszczenia lub nie do negocjacji z pracownikiem)
 • etapy przygotowania rozwiązania umowy, zaangażowanie pracodawcy/bezpośredniego przełożonego służb HR i prawnych
 • praktyczne zasady realizacji (ustalenie przyczyny, opracowanie dokumentów, organizacja spotkania z pracownikiem, zapewnienie wsparcia dla rozwiązania sytuacji nietypowych, prawnie bezpieczne dokumentowanie)
 • negocjacje z pracownikiem (ramy prawne, zasady, dopuszczalność, praktyczne zasady – kto, z kim, kiedy w jaki sposób?)
 • zakres ochrony – dozwolone działania pracodawcy wobec osób chronionych
 • skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę z osobami chronionymi

mec. Piotr Górny Ekspert ds. Prawa Pracy

13:30 Lunch

14:00 Najczęstsze błędy popełniane przy rozwiązywaniu umów o pracę – rozwiązania praktyczne

 • niezachowanie formy
 • brak lub niewłaściwe określenie przyczyny rozwiązania umowy
 • błędy w ustalaniu okresu wypowiedzenia
 • trudności w udowodnieniu faktu i okoliczności złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy
 • trudności w ustaleniu istnienia i zakresu szczególnej ochrony pracownika

mec. Piotr Górny Ekspert ds. Prawa Pracy

15:00 Rozwiązywanie sporów z pracownikami – aspekty praktyczne

 • negocjacje z pracodawcą (dopuszczalność, zakres, zasady)
 • mediacja sądowa i pozasądowa- zarys
 • zarys zasad postępowania przed sądem pracy (podstawowe zasady, wskazówki praktyczne jak przygotować firmę na proces, zasady współpracy z prawnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w prowadzeniu procesu
 • budowanie strategii procesu (bilans zysków i strat materialnych i niematerialnych, ustalenie celu, priorytetów, dobór optymalnych narzędzi)

mec. Piotr Górny Ekspert ds. Prawa Pracy

16:30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

Cena: 1195 zł + 23% VAT 

Pobierz formularz

Szczegóły

Data:
Maj 25, 2017
Czas:
9:00 am - 4:30 pm

Nadchodzące wydarzenia